ALGEMENE VOORWAARDEN ROBIN SIPS (RS) 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst van Robin Sips – Online Marketing (hierna: RS).

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door RS wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3 De klant die eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met RS gesloten overeenkomsten die toezien op social media ads, zoekmachine optimalisatie (SEO) en Google AdWords (SEA). 

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van RS zijn ten hoogste 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. RS kan een vervallen aanbieding alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door RS. 

3. Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

3.1 De klant dient alle gegevens waarvan RS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RS te verstrekken. Bij wijzigingen in deze gegevens dient de klant RS onmiddellijk te informeren. RS is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen indien de klant de wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft gemeld. 

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RS zijn verstrekt, dan is RS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van RS. 

3.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan RS verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. RS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat RS is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3.4 RS bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. RS selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Het staat RS vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. RS is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de klant een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft.

3.6 Indien RS in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt RS daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en RS gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de klant aan RS.

3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van RS overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient RS derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij RS een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is RS gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.9 Eventuele door de klant gewenste aanpassingen in de door RS vervaardigde werken dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na verstrekking hiervan schriftelijk aan RS te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk (artikel 7) leiden, waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van RS.

3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van RS in de Nederlandse taal. Rapportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van RS. Tenzij anders overeengekomen, , hanteert RS het door de klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres.

4. Zoekmachine optimalisatie (SEO)

4.1 De werkzaamheden die RS in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl.contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreatie (optioneel), instellen/optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), en Implementatie van Google Analytics (optioneel).

4.2 Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines. 

4.3 Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het het live zetten van de aanpassingen op de website.

5. Google AdWords (SEA)

5.1 De werkzaamheden die RS i.v.m. het adverteren in Google AdWords (SEA) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het volgende: ontwikkeling Search Advertising campagne(s) (1 URL, tenzij anders overeengekomen), ontwikkeling advertentiegroepen (max. 50 woorden per advertentiegroep), ontwikkeling advertentieteksten, instellen locatie-extensies (CTR) (optioneel), creatie tekst, title-, description- en keywordtag (optioneel), implementatie Google Analytics (optioneel), Call tracking (optioneel), ontwikkeling Display campagne(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel), ontwikkeling Shopping campagne(s) waarbij de klant de feedlijst(en) aanlevert (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel) en ontwikkeling YouTube(s) waarbij de klant het beeldmateriaal aanlevert (optioneel).

5.2 De overige werkzaamheden van RS op het gebied van Google AdWords bestaan o.a. uit: het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen klik-budget, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Google AdWords campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne van de klant. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen van en kliks op de Google AdWords advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. RS is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel.

5.3 Adverteren in Google AdWords beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.

5.4 De klant dient RS van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om RS in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. De klant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

5.5 RS zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google via Google AWords, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op RS rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van RS over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen.

5.6 De kosten voor het adverteren in Google AdWords bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door RS voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google. De advertentiekosten zullen niet meer dan 10% hoger liggen dan het overeengekomen dagbudget. Ook is het mogelijk dat het beschikbare dagbudget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks. 

5.7 De verschuldigde vergoeding aan RS bestaat uit een maandelijkse vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst. De maandelijkse vergoeding is exclusief BTW en het klikbudget voor de advertenties.

5.8 De klant dient de advertentiekosten vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan de partij die de advertenties weergeeft te voldoen. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan deze partij en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de klant jegens RS voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien RS hierdoor niet langer in staat is om haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.

5.9 RS is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden (zie artikel 5.2) uitvoert. RS bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. RS is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 5.2.

5.10 Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. RS is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.

5.11 Facturen van Google voor de verbruikosten van AdWords worden eenmaal per drie maanden aan de klant toegezonden. Indien de klant tussentijds inzicht wilt hebben in de verbruikskosten, kan RS daar op verzoek van de klant inzicht in geven.

6. Socialmedia marketing

6.1 Socialmedia Marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op onder andere Facebook en Instagram welke door RS namens de klant wordt uitgevoerd.

6.2 De klant dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een socialmedia platform en RS toegang te verschaffen in de rol van ‘redacteur’ tot dit advertentieaccount. RS zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van deze advertentieaccount (indien anders overeengekomen). De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk. 

6.3 De klant dient RS te voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) aan RS. De foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van RS. Indien de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van de klant.

6.4 De klant dient het in 6.3 bedoelde beeldmateriaal tijdig aan te leveren op een door RS te bepalen wijze, waaronder het bestandsformaat. 

6.5 Voor de kosten van socialmedia marketing is hetgeen bepaald in artikel 5.7 en 5.8 van overeenkomstige toepassing.

6.6 Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Facebook en Instagram zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via https://www.facebook.com/policies/ads en https://help. instagram.com/478745558852511. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. RS is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.

7. Prijzen, betaling, rente en kosten

7.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

7.2 RS factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de klant bekend gemaakte e-mailadres of via de website www.robinsips.nl.

7.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van RS op de klant, met inbegrip van toekomstige vorderingen welke zullen ontstaan gedurende de resterende contractsduur, onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. RS is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. Voor aldus opeisbaar geworden (toekomstige) vorderingen verstrekt RS de klant eerst na voldoening een factuur.

7.5 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. 

7.6 RS is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is RS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.7 De administratie van RS geldt tussen de klant en RS als bewijs van hetgeen aan RS is verschuldigd, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

7.8 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door RS te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door RS in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

7.9 Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is de klant het gebruikelijke tarief aan RS verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractsduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van RS, waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc.

7.10 Indien is overeengekomen dat betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso, dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo aanwezig is op de bankrekening om automatische incasso te doen slagen. Mocht een automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant alsnog voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur. 

8. Wijzigingen en meerwerk

8.1 Indien RS op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van RS. Hiervan is onder meer sprake bij wijziging of toevoeging van een zoekterm of advertentietekst. Toevoeging van een of meerdere zoektermen geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractsduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is RS steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 De klant is bevoegd om vastgestelde zoektermen te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de kosten van RS te vergoeden die hiermee samenhangen. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het schrijven van advertentieteksten, de kosten voor het inrichten of beheren van de campagne, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende gebruikelijke tarieven.

8.3 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en RS, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

8.4 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal RS de klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

8.5 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en RS, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Iedere aansprakelijkheid van RS is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van RS of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van RS beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar.

9.2 RS kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat RS daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/ of beschikbaar is. RS streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies.

9.3 In geen geval is RS aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.

9.4 RS is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook jegens RS in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

9.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

9.7 De klant vrijwaart RS tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RS of haar bedrijfsleiding.

10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie. 

10.2 Beide partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privé sfeer verstaan. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.

10.3 In geval van overtreding van artikel 10 lid 1 of artikel 10 lid 2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.

10.4 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van RS om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De klant stemt er mee in dat RS de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens RS ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij RS en/of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door RS, (doen) verwerken.

11.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van RS of haar licentiegevers kunnen bevatten. De klant verbindt zich deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

11.3 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan RS van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door RS.

11.4 Indien RS een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de klant beschikbaar gesteld, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De klant zal RS vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

11.5 Rechten worden aan de klant steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

12. Overige 

12.1 De klant verleent RS bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval RS (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt.

12.2 Indien RS namens de klant een Google Shopping campagne verzorgt, dient de website van de klant te beschikken over een geldig SSL certificaat. Indien RS een SSL certificaat installeert voor de klant, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant.

12.3 RS tracht de klant inzicht te geven in de door RS behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan RS kan niet garanderen dat zij de klant conversiepercentages en overige statistieken (te allen tijde) kan verstrekken.

 12.4 Indien RS e-mailmarketingcampagnes voor de klant uitvoert, factureert RS dit op basis van gewerkte uren.

 12.5 De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van e-mailadressen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. De klant dient enkel e-mailadressen te gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.

12.6 De klant garandeert in ieder geval dat de in artikel 12.5 bedoelde e-mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat indien een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, de klant dit e-mailadres direct verwijdert uit de door RS te gebruiken e-mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de rechtsverhouding tussen RS en de klant is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de klant en RS kennis te nemen. RS blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

 

 

 

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Robin Sips gevestigd aan Etersem 10 4761NE in Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Robinsips.nl
Etersem 10, 4761NE Zevenbergen
+31(0)6 45149755
info@robinsips.nl
www.robinsips.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Robinsips.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch.
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sumedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Robinsips.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Robinsips.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Robinsips.nl
 volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
• Robinsips.nl
 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Robinsips.nl. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robinsips.nl) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Robinsips.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Zolang nodig of tot je je uitschrijft. Vul je je het contactformulier op de website in? Dan bewaren we je gegevens totdat we contact met je op hebben kunnen nemen. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan bewaren we totdat je je zelf uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Neem je onze diensten af? Dan bewaren we je gegevens in ons klantenbestand.
IP-adres Max 7 tot dagen tot 2 jaar Ga je akkoord met het plaatsen van cookies? Dan bewaren we je IP-adres maximaal 7 dagen (als je met safari de website bezoekt) en maximaal 2 jaar als je met een andere browser de website bezoekt.
Overige persoonsgegevens Zolang nodig is De informatie over jou als persoon die je met ons deelt in bijvoorbeeld een contactformulier, in correspondentie of telefonisch bewaren we zolang dit nodig is. Dit doen we alleen op jouw verzoek. 
Gegevens over jouw activiteiten op de website Maximaal 2 jaar Gegevens over jouw activiteiten op de website verzamelen we zoveel mogelijk anoniem. Deze gegevens gebruiken we voor statistische doeleinden.
Internetbrowser en apparaat type Zolang nodig is We verzamelen deze gegevens om de website zo goed mogelijk voor uw apparaat te laten werken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Robinsips.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Robinsips.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Robinsips.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Robinsips.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Robinsips.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Google Tag Manager
• Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.
• Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google
• Cookiebanner
• Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

Analyserende cookies

Google Analytics
• _ga, _gid, _gat
• Doel: Met Google Analytics meten we hoe je sumedia.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Hotjar
•_hjl, _hjIncludedInSample
• Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.
• Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

 Facebook
• Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van Sumedia te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jouw online nog beter van dienst zijn.
• Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
• Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

Marketing cookies

Google Dynamic Remarketing
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN)
• Bewaartermijn: Dit cookie wordt na 90 dagen verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Linkedin Marketing Solutions & Linkedin Ads
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op linkedin.
Bewaartermijn: Deze cookie van Linkedin en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Linkedin verkoopt geen privégegevens aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Robinsips.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sumedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Robinsips.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Robinsips.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via of via info@robinsips.nl
Robinsips.nl. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.